Okul imajı ve itibarına yönelik okul yönetici değerlendirmeleri

Main Article Content

Mustafa Birkan Küreş
https://orcid.org/0000-0003-1932-1755
Yunus Aldemir
Semra Ateş
Şerife Duygu Şahin

Özet

Bu araştırmanın amacı, okul imajı ve itibarına yönelik okul yönetici değerlendirmelerini incelemektir. Çalışmada nitel bir araştırma yaklaşımı olan fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 16 okul yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, kolayda örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Çalışma, okul yöneticilerinin okul imajını güçlendirmek için öğrenci başarılarına odaklanma ve iletişim stratejilerini kullandığını göstermektedir. Öğrenci başarılarına odaklanma temasında, öğrenci başarılarının vurgulanması, kültürel etkinliklere katılım, mezun başarılarına odaklanma ve inovasyona önem verme gibi dört ana strateji belirlenmiştir. İletişim stratejileri kapsamında ise sosyal medya kullanımı, bilgilendirme toplantıları, yerel iş birlikleri, velilere ve topluma açık günler gibi beş ana kod tanımlanmıştır. Öğretmenlerle iş birliği temasında, düzenli strateji toplantıları, çalışma grupları ile iş birliği, liderlik rolü ve öğrenci projelerine odaklanan dört kod belirlenmiştir. Son olarak, öğretmenlerin yöneticilere geri bildirimde bulunma görüşleri, iletişim kanalları ve geri bildirim süreçleri ile stratejik planlama ve iyileştirmeler temaları altında incelenmiştir. İletişim kanalları ve geri bildirim süreçleri kapsamında yazılı öneri iletimi, elektronik anketler, toplantılar ve atölye çalışmaları gibi dört ana strateji belirlenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Küreş, M. B., Aldemir, Y., Ateş, S., & Şahin, Şerife D. (2024). Okul imajı ve itibarına yönelik okul yönetici değerlendirmeleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 165–178. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/432
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.