Öğrenci rehberlik hizmetlerinin yönetilmesine dair okul yöneticilerinin değerlendirmeleri

Main Article Content

Mülkiye Yeşilkaya
Emrah Tuna
https://orcid.org/0009-0005-2782-5146
Musa Bayhan
https://orcid.org/0009-0000-4760-5478
Yüksel Kurt

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğrenci rehberlik hizmetlerinin yönetilmesine dair okul yöneticilerinin değerlendirmelerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı olarak "betimsel fenomenolojik desen" kullanılmıştır Araştırmanın çalışma grubunu 18 orta okul yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, kolayda örnekleme kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Çalışma, okul yöneticilerinin öğrenci rehberlik hizmetlerinde karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukları aşma stratejilerini ortaya koymaktadır. Özellikle sınırlı bütçe, kaynak ve personel eksikliği gibi sorunlar, öğrenci rehberliği alanında etkili hizmet sunumu için temel engelleri oluşturmaktadır. Okul yöneticileri, teknoloji entegrasyonu, kaynak paylaşımı ve öğrenci ihtiyaçlarına odaklanan programlar gibi çözüm stratejileriyle bu zorlukları aşmaya çalışmaktadır. Ayrıca, öğrenci rehberlik hizmetlerindeki başarıları ölçmek için kriterlere dayalı başarı ölçümü stratejileri, öğrenci-veli memnuniyeti ve etkileşim gibi faktörleri içermektedir. Okul yöneticileri, akademik başarı odaklı düzenlemeler ve katılımı artırıcı düzenlemeler yaparak öğrenci rehberlik programlarının etkinliğini değerlendirip iyileştirmektedirler.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yeşilkaya, M., Tuna, E. ., Bayhan, M. ., & Kurt, Y. . . (2024). Öğrenci rehberlik hizmetlerinin yönetilmesine dair okul yöneticilerinin değerlendirmeleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 215–229. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/440
Bölüm
Makaleler