Eğitim müfredatlarının uygulamasına yönelik öğretmen görüşleri

Main Article Content

Ferit Özdemir
Esra Kılıç Zengin
Azize Durmaz
https://orcid.org/0000-0003-3691-6195
Abdulgafur Karaca

Özet

Eğitim, bireylerin ve toplumların gelişimi için kritik bir öneme sahiptir. Günümüzde eğitim, sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda kritik düşünme, yaratıcılık ve sosyal beceriler gibi yetenekleri geliştirmeyi hedefler. Öğretmenler, eğitim sürecinin önemli aktörleri olarak, müfredatın öğrenci merkezli olup olmadığını, güncelliğini ve öğrenci ihtiyaçlarına uygunluğunu değerlendirirler. Genel olarak, eğitim müfredatlarının öğrenci merkezli olması, ilgi ve becerileri desteklemesi açısından önemlidir. Formun ÜstüBu araştırma, eğitim müfredatlarının uygulamasına yönelik öğretmen görüşlerini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin eğitim müfredatlarına yönelik görüşlerini derinlemesine incelemek ve bu görüşlerin öğrenci merkezli, güncel ve etkili eğitim müfredatlarının oluşturulması ve uygulanmasında nasıl bir rol oynadığını belirlemektir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Fenomenolojik bir yaklaşım benimsenerek, öğretmenlerin deneyimlerini ve algılarını derinlemesine anlamaya odaklanılmıştır. Araştırma, Diyarbakır'daki farklı kademelerde görev yapan 20 öğretmenle görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşmeler yapılmış ve içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler, müfredatın öğrenci ihtiyaçlarına uygunluğu, güncelliği ve öğrenci merkezli olmasına odaklanmıştır. Çalışma, müfredatın sadece akademik bilgi sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin kritik düşünme, yaratıcılık ve sosyal becerilerini de geliştirmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öğretmenler, müfredatın öğrencilerin ilgi ve becerilerini desteklemesi ve teknolojik gelişmeleri, toplumsal değişimleri dikkate alması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, müfredatın esnek ve uyarlanabilir olması, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamasının altı çizilmiştir. Araştırma, müfredatların etkili uygulanması için öğretmenlerin organizasyon, zaman yönetimi ve etkili öğrenme ortamı yaratma becerilerinin önemini de göstermektedir. Sonuç olarak, öğretmen görüşlerinin dikkate alınarak müfredatların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesinin eğitim sisteminin genel kalitesini yükseltebileceği sonucuna varılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Özdemir, F., Kılıç Zengin, E., Durmaz, A., & Karaca, A. (2024). Eğitim müfredatlarının uygulamasına yönelik öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 369–380. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/441
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri