Öğretmenlerin mesleki gelişim seminer çalışmaları ile ilgili görüşleri

Main Article Content

Metin Alma
Emrah Yücekaya
https://orcid.org/0000-0002-1926-9902
Kerem Işık
https://orcid.org/0009-0001-9580-3492
İlyas Asan
https://orcid.org/0009-0009-4024-0416

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin mesleki gelişim seminer çalışmalarıyla ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yöntem olarak nitel araştırma tekniği kullanılmış olup çalışmada veri toplamak amacıyla görüşme tekniğine başvurulmuştur. Çalışma grubu olarak örneklem yöntemiyle araştırmaya katılmaya gönüllü 10 öğretmen belirlenmiştir. Katılımcılara uygulanacak yarı yapılandırılmış görüşme formu için literatür taraması yapılmış ve araştırmanın amacını ortaya koymaya yönelik sorular hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda; mesleki gelişim seminerleri kapsamlı olsa da bu çalışmalardan verimli bir sonuç alınamadığı, güncellik yönüyle yeterli olmadığı, ilgi çekici konuların bulunmadığı, ortamın iletişime katkı sağlamadığı, mesleki gelişim seminerlerinin faydalı olması için farklı ortamların tercih edilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Yapılan Araştırmanın sonucuna göre, mesleki gelişim eğitim seminerlerinin planlaması yapılırken bireysel ihtiyaçların göz önünde bulundurulması gerektiği, güncel konuların belirlenerek ilgi çekici hale getirilmesi gerektiği, teoriden çok uygulamaya yönelik çalışmalar hazırlanması gerektiği; doğada veya farklı bir ortamda seminer çalışmalarının yapılmasının faydalı olacağı öneri olarak sunulmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Alma, M., Yücekaya, E., Işık, K., & Asan, İlyas. (2024). Öğretmenlerin mesleki gelişim seminer çalışmaları ile ilgili görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 381–394. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/442
Bölüm
Makaleler