Uluslararası eğitim sistemlerinde örgütsel adalet algısının analizi

Main Article Content

İsmail Yurdakul
Halil Beyhan Gök
Haluk Kemal Gündoğan
Hakan Özkan

Özet

Bu araştırmanın amacı; eğitim öğretim kurumlarında örgütsel adalet algılarının farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarında araştırılmasıdır. Resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapmakta olan öğretmenlerin algılarına dayalı olarak örgütsel adalet algılarının değişimi incelenmiştir. Çalışmada örgütsel adalet kavramı, örgütsel adaletin çalışan bireyler açısından önemi gibi konular hakkında literatür taraması yapılmış ve bu konular açıklanmıştır. Bununla birlikte eğitim öğretim kurumlarında örgütsel adalet kavramının nasıl işlediği, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerdeki personelin örgütsel adalet algılarının nasıl olduğu, farklı kültürler arası örgütsel adalet örnekleri ile verilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını duygusal ve normatif boyutlarda artırma potansiyeline sahip yönetici davranışlarının önemini vurgularken ayrıca öğretmenlerin özel ve devlet okullarındaki örgütsel adalet algıları arasında farklılıklar da tespit edilmiştir. Özel okullarda görev yapan öğretmenler, performanslarına yönelik olumlu bir algıya sahipken, devlet okullarında görev yapan öğretmenler üstlerinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yurdakul, İsmail, Gök, H. B., Gündoğan, H. K. ., & Özkan, H. (2024). Uluslararası eğitim sistemlerinde örgütsel adalet algısının analizi . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 468–479. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/444
Bölüm
Derlemeler