Öğrenci disiplini: Öğrenci davranışlarını yönetme

Main Article Content

Dilek Birkan
Metin Özdemir
Özge Ayaydın
Alin Nilgün Göknar

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğrenci disiplini, öğrenci davranışlarını yönetme konusunda okul yöneticilerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 16 meslek lisesi yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, kolayda örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, okul yöneticileri öğrenci disiplini politikalarını şeffaf ve eşitlik temelinde güncelleme ihtiyacını vurgulamaktadır. Ayrıca, bu politikaların etkili olması için sürekli güncelleme ve değerlendirmenin önemi üzerinde durulmuştur. Okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer okul personeli ile iş birliği yaparken öğrenci disiplini konusunda velilerle iletişim ve geri bildirim toplamanın önemli olduğunu düşünmektedir. Velilerle etkili iletişim stratejileri, açık diyalog ve düzenli bilgilendirme toplantıları, okul yönetiminin velilerle iş birliğini güçlendirmek için kullanılan temel unsurlardır. Bu bağlamda, velilerle iş birliği ve etkileşim, öğrenci disiplini konusunda başarılı bir yönetim için önemli bir faktördür. Bu çalışma, okul yöneticilerinin disiplin politikalarını güncelleme, öğretmen iş birliği ve veli iletişimi gibi stratejilere odaklanarak öğrenci davranışlarını etkili bir şekilde yönetme çabalarını ortaya koymaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Birkan, D., Özdemir, M., Ayaydın, Özge, & Göknar, A. N. (2024). Öğrenci disiplini: Öğrenci davranışlarını yönetme . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 326–341. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/445
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.