Akademik başarıda siber zorbalık

Main Article Content

Ramazan Parlak
Mehmet Çalım
Mehmet Hanifi Özdemir
Hacer Çalım

Özet

Bu çalışmanın amacı, akademik başarı açısından siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle hazırlanmış olup araştırmanın evreni Adıyaman ili Merkez ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında eğitim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya uygun ölçüt seçme yöntemi kullanılarak rastgele seçilen altı öğrenci üzerinden yapılmıştır. Görüşme yoluyla elde edilen verilerinin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilere siber zorbalık ve bununla nasıl başa çıkılacağı konusunda yeterli bilgi verilmediği, katılımcıların ebeveynlerin iletişim teknolojilerini kullanırken öğrencileri yeterince denetlemediği ortaya çıkmıştır. Katılımcılar özellikle sosyal medya paylaşımları ve çevrimiçi oyun ortamlarında siber zorbalığa maruz kaldığı görülmüştür. Katılımcıların çevrimiçi zorbalığa maruz kalmalarının en belirgin halinin hakaret, küfür ve tehditler olduğu tespit edilmiştir.  Elde edilen bulgular sonucunda siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerde daha çok korku, kaygı ve öfke gibi olumsuz duygu durumları yaşanmıştır. Toplumsal durumlarda kaygı yaratmayan durumlarda bile kaygılarının arttığı gözlemlenmiştir. Siber zorbalık çocuklar arasında ciddi sorunlara neden olmaktadır. Araştırmanın diğer bulguları arasında Akademik başarıda düşüklük, öz güven düşüklüğü, depresyon, stres, şiddet ve intihar gibi nedenler gibi nedenler yer almaktadır. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin ders çalışma sürelerinde ve akademik performanslarında düşeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Parlak, R., Çalım, M., Özdemir, M. H., & Çalım, H. (2024). Akademik başarıda siber zorbalık. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 230–244. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/451
Bölüm
Makaleler