Eğitimde yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri

Main Article Content

Sinan Pekmez
Tuğba Coşkun Çoban
Murat Kılıç
Yusuf Murat Duman

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitimde yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini incelemektir. Bu araştırma için nitel yöntem tercih edilmiş olup fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 21 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubu, aykırı durum örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma, yapay zekânın eğitimdeki potansiyelini ve öğretmenlerin bu teknolojiye yönelik görüşlerini incelemiştir. Katılımcılar, yapay zekânın öğrenme deneyimini geliştirme, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme imkânı sunma ve eşitlik sağlama potansiyelini vurgulamışlardır. Ancak, bazı endişeler de belirtilmiştir, örneğin öğrencilerde tembellik alışkanlığına yol açma veya sosyoekonomik nedenlerle eşit erişimi zorlaştırma gibi. Sonuçlar, yapay zekânın eğitimdeki avantajlarını ve beraberinde getirdiği zorlukları göstermektedir. Bu da yapay zekâ teknolojisinin eğitimde nasıl kullanılması gerektiğine dair daha dikkatli bir yaklaşım gerektiğini göstermektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Pekmez, S., Coşkun Çoban, T. ., Kılıç, M., & Duman, Y. M. (2024). Eğitimde yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(2), 601–619. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/473
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri