Türkçe öğretmen adaylarının yapay zekâ uygulamalarına yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi

Main Article Content

Sevda İçöz
Erhan İçöz

Özet

Bu araştırmanın amacı Türkçe Öğretmen adaylarının yapay zekâ uygulamalarına yönelik farkındalık düzeylerini farklı değişkenler açısından ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Ankara’da bulunan üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluştururken, araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız değişkenleri betimlemek amacıyla tanımlayıcı istatistiklerden yüzde (%), frekans (f) teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca, araştırmada Türkçe öğretmen adaylarının yaş, cinsiyet, medeni durum, mezun olunan lise, eğitim durumu, gelir durumu değişkeni açısından yapay zekâ uygulamalarına yönelik farkındalıklarını belirlemek amacıyla ikili grup karşılaştırmalarında Mann Whitney-U testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında ise Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkçe Öğretmen adaylarının yapay zekâ uygulamalarına yönelik farkındalık düzeyleri ile yaş, cinsiyet, medeni durum, mezun olunan lise, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne gelir düzeyi, baba gelir düzey ve aile toplam gelir değişkenleri açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırma sürecinde elde edilen bulgular sonucunda Türkçe öğretmen adaylarının yapay zekâ uygulamalarına yönelik farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu, yapay zekâ ile alakalı ilişkilendirebilme, tutum, teorik bilgi ve uygulama bilgisi boyutlarında ortalamanın üzerinde bilinç düzeyine sahip oldukları söylenebilmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
İçöz, S., & İçöz, E. (2024). Türkçe öğretmen adaylarının yapay zekâ uygulamalarına yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(3), 987–1001. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/500
Bölüm
Araştırma Makaleleri