Sınıf öğretmenlerinin norm kadro fazlası olma durumlarının incelenmesi

Main Article Content

Kahraman Akyüz
Nur Betül Akyüz
Abdulbaki Aktaş
Hüseyin Oğuzhan Topak
https://orcid.org/0009-0004-6986-0014

Özet

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin norm kadro fazlası olmalarının bazı değişkenler açısından mesleki tükenmişlik düzeylerini incelemektir. Araştırmada karma yöntem desenlerinden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun çalışma grubunu 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Adana’da görev yapan 73 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmanın nitel boyutu ise çalışmada kullanılan ölçeği dolduran gönüllü 17 öğretmen ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplamak için “Kişisel Bilgi Formu”, “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutlarında düşük düzeyde, kişisel başarı alt boyutunda ise orta düzeyde tükenmişlik yaşadıkları görülmektedir. Yaş değişkeni bakımından öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamış olup, tükenmişliğin alt boyutlarından “Kişisel Başarı” boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Kadın öğretmenlerin kişisel başarı algılarının yüksek olması sonucu daha az tükenmişlik yaşadıkları görülmektedir. Bulguların geneli dikkate alındığında öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Yapılan görüşmeler neticesinde öğretmenlerin norm kadro fazlası olma durumlarını olumsuz değerlendirdikleri ortaya çıkmış. Genel anlamda ise görüşleri beş farklı temada toplanmıştır. Bu temalar “akademik yaşantıları ile ilgili”, “duygusal yaşantıları ile ilgili”, “norm kadro öğretmen tiplemeleri ile ilgili”, “norm kadro fazlalığın yarattığı değişiklikler” ve “yürürlükte olan yönerge ve çözüm önerileri ile ilgilidir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Akyüz, K., Akyüz, N. B., Aktaş, A., & Topak, H. O. (2024). Sınıf öğretmenlerinin norm kadro fazlası olma durumlarının incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(3), 1020–1034. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/505
Bölüm
Araştırma Makaleleri