Disiplin soruşturmalarında muhakkik okul yöneticilerinin mesleki yeterlikleri

Main Article Content

Şefika Nazan Yavuzcan
https://orcid.org/0000-0001-5450-3058
Kemal Yavuzcan
https://orcid.org/0000-0001-5450-3058

Özet

Disiplin soruşturmaları, iş ve işlemlerin olması gerektiği gibi yürütülmesini engelleyen, kanunların dışına çıkan, yasaklanan eylemlerin incelenmesini hedefler. Çalışanın Türk Ceza Kanunu’nda açıkça suç olarak görülen fiillerle mesleki açıdan suç kapsamında değerlendirilen fiiller sergilemesi durumunda soruşturma başlatılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Gaziantep Valiliği, Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde disiplin soruşturmacısı muhakkik okul yöneticilerinin mesleki yeterliklerini analiz etmektir. Veriler görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma, nitel araştırma deseni temele alınıp olgu bilim fenomenoloji modeli kullanılarak şekillendirilmiştir. Fenomenoloji modeli temelinde verinin toplandığı kaynaklar, olguyu birebir yaşamakta olan okul yöneticileridir. Bu doğrultuda örnekleme bu tarz yaşantılara sahip okul yöneticileri dâhil edilmiştir. Elde edilen bilgilerin analiz edilmesi aşamasında okul yöneticilerinin muhakkiklik görevini gerçekleştirme esnasında karşılaştıkları sorunları ve soruşturma sürecini yürütmekteki yeterliliklerini ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak gerçekleştirilen analizde elde edilen veriler kavramsallaştırılıp temalara ayrılmıştır. Sonuç kısmında betimsel anlatımla alıntılardan yararlanılmış ve bilimsel analizle elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Temin edilen bulgular, muhakkik okul yöneticilerinin tahkikatın niteliğini olumsuz manada etkileyebilen birçok problem yaşadıklarına işaret etmektedir. Elde edilen sonuçlar neticesinde, tahkikat sürecindeki sorunların bertaraf edilmesine yönelik birtakım görüş ve önerilere yer verilmiştir. Muhakkik okul yöneticileri disiplin soruşturması süreçlerinde; tahsil, liyakat, süre, sosyal iletişim, güvenlik, uzmanlık ve tahkikat dosyası hazırlama motiflerinde sorun yaşamaktadırlar.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yavuzcan, Şefika N., & Yavuzcan, K. (2024). Disiplin soruşturmalarında muhakkik okul yöneticilerinin mesleki yeterlikleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(4), 1042–1066. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/507
Bölüm
Araştırma Makaleleri