Öğretmenlerin iş ortamında dışlanma deneyimleri: Bir olgu bilim çalışması

Main Article Content

Yaşam Yozgatlıoğlu
https://orcid.org/0009-0003-3040-7258
Mustafa Bekar
Suat Kara
Ender Özcan Özçakır

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin iş ortamında dışlanma deneyimlerine yönelik görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup olgubilim çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 21 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Çalışmada, öğretmenlerin iş ortamlarındaki dışlanma deneyimleri incelenmiştir. Araştırma, öğretmenlerin iş yerinde dışlanma hissi yaşadıkları durumların çeşitli temalara ayrıldığını ortaya koymuştur. Özellikle, ilgisizlik/değersizlik hissi ve sosyal dışlanma temaları altında toplanan deneyimler, fikirlerin önemsenmemesi, karar alma süreçlerine katılmama gibi faktörlere odaklanmıştır. Bunun yanı sıra, dışlanma hissettiklerini belirleme konusunda öğretmenlerin dikkat ettikleri işaretler iletişim tarzı, davranışsal işaretler ve sosyal davranışlar olarak sınıflandırılmıştır. Dışlanma hissinin öğretmenleri nasıl etkilediğine dair görüşler, iş performansında azalma ve memnuniyette düşüş şeklinde özetlenmiştir. Son olarak, dışlanma hissini azaltmak veya önlemek için önerilen stratejiler, iletişim, adalet ve empati temaları altında incelenmiştir; işbirliği, açık iletişim ve adil yaklaşım gibi faktörler öne çıkmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yozgatlıoğlu, Y., Bekar, M., Kara, S., & Özçakır, E. Özcan. (2024). Öğretmenlerin iş ortamında dışlanma deneyimleri: Bir olgu bilim çalışması . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(3), 1059–1073. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/508
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.