Dijital okuryazarlığın eğitimdeki rolüne yönelik öğretmen değerlendirmeleri

Main Article Content

Sefa Sülün
Meltem Demirok Sülün
https://orcid.org/0009-0000-5213-0622
Ayşegül Akdan Birgül
https://orcid.org/0009-0007-9617-1048
Hakan Özcan

Özet

Bu araştırmanın amacı, dijital okuryazarlığın eğitimdeki rolüne yönelik öğretmen değerlendirmelerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 16 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerini öğrencilere kazandırmak için kullandıkları yöntemlerin, dijital kaynakların araştırılması, değerlendirilmesi ve sorgulanması üzerinde odaklandığı görülmektedir. Ayrıca, dijital güvenlik ve dijital etik konularında öğrencilere rehberlik sağlamak için güvenlik tedbirleri alınması ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemli olduğu belirtilmektedir. Katılımcı görüşler, dijital okuryazarlık eğitiminin akademik başarı üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgularken, bu etkinin bilgiyi değerlendirme ve derinlemesine öğrenme yeteneklerini artırma yoluyla gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Son olarak, öğretmenlerin çevrimiçi davranışlar ve dijital etik konularında öğrencileri bilinçlendirme stratejileri, güvenli iletişim kurma ve siber zorbalıkla mücadele gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu bulgular, dijital okuryazarlık eğitiminin öğrencilerin dijital dünyada başarılı ve etik davranışlar sergilemelerine katkı sağladığını göstermektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Sülün, S., Demirok Sülün, M. ., Akdan Birgül, A., & Özcan, H. (2024). Dijital okuryazarlığın eğitimdeki rolüne yönelik öğretmen değerlendirmeleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(3), 1045–1058. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/510
Bölüm
Araştırma Makaleleri