Öğrencilerde dijital dönüşüm farkındalığının demografik faktörler yönünden değerlendirilmesi

Main Article Content

İrfan Vargel
Özlem Aslan
Hasan Basri Karaoğlu
Mehmet Ali Özdemir

Özet

Bu çalışmada, öğrencilerin yaş, sınıf, cinsiyet, ebeveyn eğitim düzeyi, ailelerinin aylık geliri ile dijital teknoloji farkındalığı arasındaki ilişkileri analiz edilmiştir. Araştırmada, 10 ile 14 yaş aralığındaki 270 öğrenci incelenmiş, öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, ebeveynlerinin eğitim düzeyleri ve ailelerinin aylık gelir durumlarına göre değişen dijital teknoloji farkındalık düzeyleri değerlendirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 kullanılmış, demografik faktörler için sıklık analizi yapılmıştır. Hipotez testi için varyans analizleri yapılmıştır. Bulgular, öğrencilerin cinsiyetinin dijital teknoloji yetkinliği, benim için teknoloji ve bilinçli kullanımı üzerinde anlamlı farklılık oluşturduğu; yaş, sınıf, anne-baba öğrenim düzeyi ve ailelerinin aylık gelir durumunun dijital teknoloji yetkinliği ve benim için teknoloji faktörleri üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre, geliştirilen hipotezler için öğrencilerin dijital dönüşüm farkındalıklarının yaş, cinsiyet, sınıf, anne-baba öğrenim düzeyi ve aylık gelir durumlarına göre etkilendiği sonucuna varılmış ve hipotezler kabul edilmiştir. Özellikle ebeveynlerin eğitim düzeyinin yüksek olması ve aile gelirinin daha fazla olması, öğrencilerin dijital teknolojiye olan yetkinlik ve farkındalıklarını pozitif yönde etkilemektedir. Bu çalışma, eğitim politikalarının ve dijital eğitim programlarının geliştirilmesinde, çeşitli demografik ve sosyo-ekonomik faktörlerin dikkate alınmasının önemini vurgulamaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Vargel, İrfan, Aslan , Özlem, Karaoğlu, H. B., & Özdemir, M. A. . (2024). Öğrencilerde dijital dönüşüm farkındalığının demografik faktörler yönünden değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(3), 1074–1087. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/511
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.