Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitsel Oyunların Başarı ve Tutuma Etkisi

Main Article Content

Mualla Öğütveren
Prof. Dr. Zekerya AKKUŞ

Özet

Bu çalışma, 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde yer alan eğitsel oyunların öğrencilerin akademik başarılarına ve konuya yönelik tutumlarına etkisini kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki bir ortaokulun 6. sınıflarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma, ön test ve son test kontrol gruplu deneysel bir desene sahiptir. 6/A sınıfı kontrol grubu, 6/B sınıfı ise deney grubu olarak seçilmiştir. Kontrol grubunda anlatım yöntemi kullanılırken, deney grubunda eğitsel oyunların kullanıldığı öğretim yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma verilerinin incelenmesinde bağımlı grup t testi (eşleştirilmiş t testi) ve bağımsız grup (bağımsız örneklem t testi) kullanılmıştır. Araştırmacı, araştırma sonunda yapılan başarı testleri ve tutum ölçeği testlerinde eğitsel oyun öğretim yöntemini klasik yönteme tercih eden bir durum tespit etmiştir. Ders esnasında oyunla öğretim yöntemlerinin kullanıldığı gruplarda öğrenci motivasyonunun daha yüksek olduğu ve öğrencilerin dersi oldukça ilgi çekici buldukları gözlenmiştir. Bu çalışma; deney grubunda eğitsel oyunlarla desteklenen öğrenme sürecinin öğrencilerin test öncesi ve sonrası başarı puanlarını anlamlı düzeyde arttırdığı ve derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca deney grubunun performans ve tutum düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, sosyal bilgiler derslerinde eğitsel oyunların kullanılmasının öğrenci başarısı ve tutumları üzerindeki olumlu etkisini güçlü bir şekilde desteklemektedir.


Anahtar kelimeler: Eğitsel oyunlar, sosyal bilgiler, eğitim, akademik başarı, tutum.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Öğütveren, M., & Akkuş, Z. (2024). Sosyal Bilgiler Dersinde Eğitsel Oyunların Başarı ve Tutuma Etkisi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(5), 1042–1056. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/514
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.