Eğitimde Teknolojinin Rolü ve Entegrasyonuna Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Main Article Content

Ayla Gültekin
Zuhal Bilgin
Serdar Özkan
Meral Sinç

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitimde teknolojinin rolü ve entegrasyonuna yönelik okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 17 okul yöneticisi oluşturmuştur. Çalışma grubu, maksimum çeşitlilik örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre teknolojinin eğitimdeki rolü, öğrenci öğrenme deneyimlerini zenginleştirerek ve öğretmenlerin öğretim süreçlerini iyileştirerek önemli bir etkiye sahiptir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlayarak, bilgiye erişimi kolaylaştırır ve öğrenci motivasyonunu artırır. Ayrıca, öğretim sürecinde yenilikçi yaklaşımları destekleyerek ve öğrencilerin akademik başarılarını artırarak eğitimde teknolojinin entegrasyonu, öğrenci başarısını olumlu yönde etkiler. Eğitimcilerin teknolojiyi etkili bir şekilde kullanması ve uygun stratejileri uygulaması, öğrencilerin daha motive, katılımcı ve başarılı olmalarını sağlar.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Gültekin, A., Bilgin, Z. ., Özkan, S., & Sinç, M. (2024). Eğitimde Teknolojinin Rolü ve Entegrasyonuna Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(5), 1057–1069. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/515
Bölüm
Araştırma Makaleleri