Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlar Karşısında İzledikleri Stratejilerin Belirlenmesi

Main Article Content

Kübra Anar
Necati Anar
Ramazan Tanrıkulu
Yasemin Bal Çelik

Özet

Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlar karşısında izledikleri stratejilerin belirlenmesine dair öğretmen görüşlerini içermektedir. Araştırma, Canik ilçesinde görev yapan 55 sınıf öğretmeninin görüşlerine dayanarak, sınıf yönetimindeki istenmeyen davranışlarla başa çıkma stratejilerini incelemiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması modelini kullanmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılar, ders esnasında öğrencilerin aralarında konuşma, gürültü yapma, ders dışı etkinliklerle meşgul olma gibi davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Sınıf yönetimi kavramını, etkili bir eğitim ortamının oluşturulması, sınıf kurallarının ve disiplinin sağlanması, etkili iletişim ve olumlu sınıf iklimi oluşturma olarak tanımlamışlardır. Öğretmenler, öğrencilerin daha aktif katılım sağlayabilecekleri etkinlikler planlamayı, ilgi ve yeteneklerine uygun bir sınıf ortamı hazırlamayı ve farklı öğretim yöntemleriyle aktif bir rol oynamayı önermektedirler. Bulgular, istenmeyen davranışların tanımlanması ve nedenlerinin incelenmesinin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, etkili sınıf yönetimi için düzenli bir ortamın sağlanması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve olumlu sınıf ikliminin oluşturulmasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Okul idaresi ve aile işbirliğinin de önemi vurgulanmıştır. Bu çalışma, öğretmenlere etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak için kullanabilecekleri stratejilere ışık tutarak, sınıf yönetimi konusundaki bilgileri derinleştirmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Anar, K., Anar, N., Tanrıkulu, R., & Bal Çelik, Y. . (2024). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlar Karşısında İzledikleri Stratejilerin Belirlenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(5), 1089–1108. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/523
Bölüm
Araştırma Makaleleri