Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları ile sanal sınıf yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Main Article Content

Ümran Araz
https://orcid.org/0000-0002-0773-3587
Salih Aldemir
Bilal Tunç
Umut Çam

Özet

Yapılan araştırmada öğretmenlerin sanal sınıf yönetimine ilişkin yeterlilikleri ve uzaktan eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini ortaokullarda görev yapan öğretmenler, örneklemini ise ortaokullarda görev yapan öğretmenler arasından “Kolayda Örnekleme” yöntemi ile belirlenmiş olan 268 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması için; ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kişisel bilgilerini öğrenmek için “Kişisel Bilgi Formu”, “Öğretmenlerin Sanal Sınıf Yönetimi Yeterliği Ölçeği” ve “Öğretmenlere Yönelik Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği”  kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları ile toplanan veriler SPSS 25. Paket programına işlenmiştir. Veriler SPSS 25.0 programına işlendikten sonra verilerin normal dağılım özelliklerine bakılmış ve araştırma için toplanan verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Normal dağılım gösteren verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemleri göz önünde bulundurularak veriler ortalama, standart sapma, Bağımsız Örneklemler t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Pearson Korelasyon Analizi teknikleri ile çözümlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin sanal sınıf yönetimine ilişkin yeterliliklerinin orta düzeyde, uzaktan eğitime yönelik tutumlarının ise iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmenlerin sanal sınıf yönetimi yeterlilikleri ile uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Araz, Ümran, Aldemir, S., Tunç, B., & Çam, U. (2023). Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları ile sanal sınıf yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 75–91. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/161
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Ümran Araz, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Salih Aldemir, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Bilal Tunç, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Umut Çam, Milli Eğitim Bakanlığı