Anasınıfı öğretmelerinin sınıflarında uyguladıkları değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Main Article Content

Salih Sarışık
Narin Işıtan
Fehat Karagöz
Tuncay Altun
Mustafa Güngör
Banu Karagöz

Özet

Yapılan bu araştırmada anasınıflarında eğitim sürecinde uygulanan program içerisinde yer alan değerler eğitimi kavramına ilişkin anasınfı öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni model olarak tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim – öğretim yılında belirlenmiş Sakarya ilinde görev yapan 40 anasınıfı öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada anasınıfı öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Yarı yapılandırışmış görüşme formu ile toplanan veriler veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilip tablolar halinde raporlanştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler incelendiğinde ulaşılan bulgular doğrultusunda; öğretmenlerin anasınfı öğrencilerine en çok sevgi, saygı ve hoşgörü değerlerini öğrettiği; öğretmenlerin okul öncesi eğitim programında yer alan değerler eğitimi kavramını yeterli buldukları; öğretmenlerin değerler eğitimi konusunda en çok zorlandıkları durumların aile ile ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte ailelerin değerler eğitimi konusunda bilinçli olması gerektiği vurgulanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, anasınıflarında uygulanan değerler eğitimine yönelik öneriler verilmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Sarışık, S., Işıtan, N., Karagöz, F., Altun, T., Güngör, M., & Karagöz, B. (2023). Anasınıfı öğretmelerinin sınıflarında uyguladıkları değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 92–109. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/172
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Narin Işıtan, Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen

Mustafa Güngör, Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen.