Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecinde Disiplinlerarasılık

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Soner Garip

Özet

Disiplinlerarasılık bir konu, kavram veya temaya iki ya da daha çok disipline ait bilgilerle bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmadır. Disiplinlerarası yaklaşım eğitim öğretim sürecinin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde farklı yollara başvurması için disiplinlerarası bilgiyi kullanması gerekir. Türkçe dersi disiplinlerarası yaklaşımın aktif olarak kullanılabileceği bir disiplindir. Bunda Türkçe dersinin temalara göre metin temelli olarak işlenmesi önemli bir etkendir. Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenlerin disiplinlerarası yaklaşıma bakışını ve Türkçe dersi metin işleme sürecinde disiplinlerarasılıktan faydalanma durumunu öğretmen görüşlerine göre ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi, fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla belirlenen on dört Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe derslerinin disiplinlerarası yaklaşımı kullanmak için uygun olduğu, Türkçe derslerinde disiplinlerarası ilişkiden faydalanıldığı,  disiplinlerarası yaklaşımdan faydalanmanın öğrencilere birtakım katkılar sunduğu ile Türkçe ders kitaplarının disiplinlerarası yaklaşıma uygunluğu noktasında farklı görüşlerin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılım gösteren öğretmenlerin görüşlerinden yola çıkılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Garip, S. (2022). Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecinde Disiplinlerarasılık. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(13 Mayıs Dil Bayramı Özel Sayısı), 213–235. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/37
Bölüm
Makaleler