Okul müdürlerinin görüşlerine göre okullarda karşılaşılan çatışmalar ve çözüm yöntemlerinin incelenmesi

Main Article Content

İlknur Dülger
Şerafettin Dülger

Özet

Bir örgüt olarak okulda meydana gelen çatışmaların nedenleri ve çözüm yöntemlerine yönelik okul müdürlerinin görüşlerini derinlemesine incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı çalışma boyunca “Okulda meydana gelen çatışmaların nedenleri nelerdir?” ve “Çatışmaların çözümleri için ne tür yöntemler kullanılabilir?” sorularına yanıt aranmıştır. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu İzmir İli, Bornova ilçesindeki ilkokullarda en az 4 yıldır okul müdürlüğü görevini sürdüren 10 ilkokul müdüründen meydana gelmektedir. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile elde edilen veriler betimleyici bakış açısına göre analiz edilmiştir. Buna göre çalışmaya katılan okul müdürleri çatışma nedenlerini İletişim eksikliği, öğretmenlerin bireysel farklılıkları, ortak değer ve görüşlerin yokluğu ya da yetersizliği, okul ortamındaki olumsuzluklar, öğretmenlerin motivasyon kaybı ve tükenmişlik durumları, sendikal ve siyasi görüşlerin farklılığı ve okuldaki öğretmen sayısının fazlalığı şeklinde sıralamışlardır. Ayrıca araştırmacı okul müdürlerinin okulda var olan çatışmaları çözmek için başvurdukları yöntemleri problem çözme, uzlaşma, taviz verme, kaçınma ve yetki kullanma olduğu sonucuna varmıştır. Sonuçlar doğrultusunda okul müdürleri için katılımın zorunlu olduğu çatışma çözme yöntemleri ile ilgili hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve fakülte işbirliğine gidilerek, okullarda yaşanan çatışmaların nedenleri ve çözüm yöntemleri ile ilgili alanında uzman akademisyenler tarafından seminerler düzenlenmesi gibi bir takım önerilerde bulunmuştur.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Dülger, İlknur, & Dülger, Şerafettin. (2022). Okul müdürlerinin görüşlerine göre okullarda karşılaşılan çatışmalar ve çözüm yöntemlerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(2), 444–466. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/52
Bölüm
Araştırma Makaleleri