Milli eğitim bakanlığı eğitim müfettişleri yönetmeliğine ilişkin eğitim müfettişi ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Main Article Content

Bilal Durmaz
https://orcid.org/0000-0002-9306-9116
Mustafa Bozkuş
https://orcid.org/0000-0001-5578-9940
Muhammed Mehdi Türk
https://orcid.org/0000-0002-1624-569X
Veysel Üstündaş
https://orcid.org/0000-0002-3185-5525

Özet

Milli Eğitim Bakanlığı yeni teftiş sistemi 01 Mart 2022 tarihli ve 317685 sayılı Resmi Gazetede MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile birlikte mevcut teftiş sisteminde değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı yapılan yönetmelik değişikliğinden sonra MEB’in yeni teftiş politikasına ilişkin eğitim müfettişleri ve öğretmenlerin görüşlerini tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemi bundan dolayı kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubu,  2022 yılında Diyarbakır’da görev yapan 10 milli eğitim müfettişi ile 10 kadrolu öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacıların oluşturduğu yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi betimsel analiz tekniği ile yapılmıştır. Katılımcılardan alınan veriler doğrultusunda, bu uygulamanın mevcut haliyle devam etmemesi gerektiği görüşü ağırlıktadır. MEB, teftiş politikasını değiştirmedeki en büyük gösterge "öğretmen görüşleri“ olarak belirtmiştir. Eğitim sisteminin düzenli olarak işleyişi, paydaşlar yönünden güven sorunu oluşmaması, belirsizliğin ortadan kaldırılması, MEB teftiş politikasında mevcut değerlendirme sürecinin, alanında uzman yönetici ve okul paydaşlarının da katılımı ile birlikte yeniden gözden geçirilmesi, standart ve kalıcı politikaların oluşturulmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Durmaz, B., Bozkuş, M., Türk, M. M., & Üstündaş, V. (2023). Milli eğitim bakanlığı eğitim müfettişleri yönetmeliğine ilişkin eğitim müfettişi ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 158–176. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/160
Bölüm
Makaleler