Okul müdürlüğünün ilk yıllarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

Main Article Content

Ömer Okyay
Mulla Mustafa Özsoy
Serdal Sönmezer
Serdar Koşar

Özet

Yapılan araştırmada, örgün eğitim kurumlarında ilk defa görevlendirilen müdürlerin meslekteki ilk yıllarında yaşadıkları sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmak amaçlanmaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda araştırmada okul müdürleri ile görüşmeler yapılarak “Müdürlüğün ilk yıllarında yaşanan sorunlar nelerdir?” ve “Müdürlüğün ilk yıllarında yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir?” problemlerine cevap aranmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni model olarak tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme yolu ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılında belirlenmiş gönüllü 12 okul müdürü oluşturmaktadır. Ölçüt örneklem yöntemi kapsamında örnekleme dahil olan müdürlerin görevlerinin ilk yılında olmaları ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmada müdürlerin görevlerinin ilk yıllarında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilip raporlaştırılmıştır. Araştırmada “Okul müdürlüğünde ilk yıl deneyimleriniz nelerdir?” sorusu bağlamında okul içi deneyimler, okul dışı deneyimler ve mevzuat konusunda deneyimler; “Görevinizin ilk yılında yaşadığınız zorluklar neler olmuştur?” sorusu bağlamında öğrenci, öğretmen, veli ve finansman bağlamında yaşanan zorluklar; “Görevinizin ilk yılında yaşadığınız zorluklarlarla nasıl mücadele ettiniz?” sorusu bağlamında destek alma, çalışma ve iş birliği; “Görevinizin ilk yıllarında yaşadığınız zorlukları nasıl çözdünüz veya nasıl çözelebilirdiniz? Bu konuda önerileriniz nelerdir?” sorusu bağlamında çözüm ve öneriler temaları belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Okul müdürü, sorunlar, çözüm önerileri, nitel araştırma.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Okyay, Ömer, Özsoy, M. M., Sönmezer, S., & Koşar, S. (2023). Okul müdürlüğünün ilk yıllarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 1–16. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/163
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Ömer Okyay, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Mulla Mustafa Özsoy, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Serdal Sönmezer, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Serdar Koşar, Milli Eğitim Bakanlığı