Yöneticilerin öğretmenleri etkileme durumlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi

Main Article Content

Mehmet Fırat
Yunus Duran
Mehmet Semih Turan
Ahmet Halim Turan

Özet

Yapılan araştırmada öğretmenlerinin görüşlerine göre okul yöneticilerinin öğretmenleri etkileme durumunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Adıyaman İli’nde bulunan okullardaki öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrenden “Kolayda Örnekleme” yöntemi ile belirlenen 284 öğretmen oluşturmaktır. Araştırmada verilerin toplanması için iki ayrı veri toplama aracı kullanılmıştır. Birincisi öğretmenlerin kişisel bilgilerini öğrenmek için “Kişisel Bilgi Formu”, ikincisi ise “Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Etkileme Ölçeği” dir. Araştırma için toplanan veriler SPSS 25. Paket programına işlenmiştir. Veriler SPSS 25.0 programına işlendikten sonra verilerin normal dağılım özelliklerine bakılmış ve araştırma için toplanan verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Normal dağılım gösteren verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemleri göz önünde bulundurularak veriler “ortalama”, “standart sapma”, “Bağımsız Örneklemler t-Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” testleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin öğretmenleri etkileme becerilerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada mesleki kıdem değişkenine göre öğretmen görüşlerinin anlamlı farklılık gösterdiği ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstemediği sonucuna ulaşılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Fırat, M., Duran, Y., Turan, M. S., & Turan, A. H. (2023). Yöneticilerin öğretmenleri etkileme durumlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 65–74. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/166
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Mehmet Fırat, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Yunus Duran, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Mehmet Semih Turan, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Ahmet Halim Turan, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.