Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarının Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Main Article Content

Murathan Çakır
https://orcid.org/0009-0000-7175-6065

Özet

Toplumların çağdaş ülkeler seviyesine ulaşabilmesinin ilk şartı eğitim sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işliyor olmasıdır. Bu bağlamda öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen etmenlerin başında özlük hakları ve bağlı bulundukları yasa ve yönetmeliklerin içeriği gelmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin statik olmaması, daha azimli görev yapabilmeleri ve eğitim sisteminin çağdaş bir yapıya dönüştürülmesi amacıyla unvanlarının basamaklandırılması düşüncesiyle sistem değişikliğine giderek öğretmenlere “Kariyer Basamakları Sistemini” getirmiştir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlik Kariyer Basamakları Sistemi’nin, eğitim sistemine ve okul iklimine etkisinin incelenmesi ve bu uygulamanın geleceğinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde yürütülen bu araştırma olgubilim deseninde tasarlanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacıların geliştirdiği yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubu Tokat ili Erbaa ilçesinde görev yapan 36 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri betimsel analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kariyer basamakları sınavı yerine; yüksek lisans, doktora yapma durumu, çalışılan yıla göre veya kıdem, derece ve kademeye göre, öğretmenlerin kendini geliştirmesine olanak tanıyan sistemler getirilerek ve tecrübe ve performansa göre öğretmenlerin kariyer planlamasının yapılması gerektiği yönünde görüşlere ulaşılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çakır, M. (2023). Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarının Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(7), 1049–1067. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/285
Bölüm
Makaleler