Okul yöneticilerinin problem çözme stratejilerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma

Main Article Content

Gürkan Fırat
Ömer Akıncı
Nuri Oral
Elif Akıncı

Özet

Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin problem çözme stratejilerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma yapmaktır. Bu çalışmada kullanılan nitel araştırma yaklaşımı fenomenoloji desenidir. Araştırmanın çalışma grubunu 28 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veriler yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Çalışmada verilerin analizi için içerik analiz yöntemi tercih edilmiştir. Okul yöneticilerinin problem çözme stratejilerine yönelik yapılan araştırmada, katılımcıların düşünceleri üç tema altında toplanmıştır: Öneri içeren olumlu görüşler, mevcut durumu onaylayan görüşler ve mevcut durumla ilgili olumsuz görüşler. Okul yöneticileri, okul yöneticilerinin problem çözme becerisine, eşitlik ve adalete önem vermeye, iyi iletişime ve liderlik özelliklerine odaklanılmasını önermektedirler. Öğretmenler, okul yönetiminde karşılaştıkları problemleri çözmek için en çok iletişim ve iş birliği yöntemlerine başvurmaktadırlar. Karşılaşılan problemlerin kaynağı olarak iletişim ve diğer davranış sorunları, yöneticilerin tutum ve davranışları, öğretmenlerin tutum ve davranışları ve velilerin olumsuz tutumları gösterilmektedir. Problemlerin önlenmesi için etkili iletişim, kurallara uygunluk ve problemin kaynağına inilmesi önemli görülmektedir. Okul yönetimindeki problemler, okul iklimi ve öğretmenler üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Fırat, G., Akıncı, Ömer, Oral, N., & Akıncı, E. (2023). Okul yöneticilerinin problem çözme stratejilerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1136–1160. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/287
Bölüm
Makaleler