Dijital dönüşüm ve eğitim: Öğretmenlerin karşılaştığı yenilikçi yaklaşımlar

Main Article Content

Nuray Parlak
Fatma Yurdakul
Mustafa Kalender
Bülent Üngör

Özet

Bu çalışmanın amacı dijital dönüşüm ve eğitim konusunda öğretmenlerin karşılaştığı yenilikçi yaklaşımları değerlendirmektir. Bu çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmaya dahil edilen 14 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin öğrenci başarısını artırmak için kullandıkları en etkili stratejiler arasında dijital araçların etkin kullanımı, oyun tabanlı öğrenme, işbirlikçi öğrenme, görsel işitsel materyal kullanımı, tekrar stratejisi, sorgulamaya dayalı öğrenme, araştırma-inceleme stratejisi, bireyselleştirilmiş öğrenme, tam öğrenme stratejisi ve istasyon stratejisi bulunmaktadır. Öğretmenlerin eğitim teknolojilerini entegre etmek için ihtiyaç duyduğu destek ve eğitimler ise okuryazarlık, teknolojiye uyum eğitimi, teknolojik araç kullanımı uygulamalı eğitimler, robotik kodlama, akıllı tahta kullanımı, yapay zekâ, ders içeriği hazırlama programları, STEM eğitimi, bilgisayar programcılığı ve eğitim teknolojilerini içermektedir. Dijital dönüşüm öğretmen-öğrenci etkileşimini artırarak olumlu tutum geliştirme, adaptasyon sağlama ve iş birliğini teşvik ederken, öğrenci motivasyonunu artırarak kalıcı öğrenme ve daha fazla öğrenci katılımı sağlamaktadır. Öğrenme materyallerinin kullanımı ve müfredat kişiselleştirmesi, öğrenme stillerine uyum, uygun materyal kullanımı, esneklik ve çeşitlilik gibi faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Dijital dönüşüm sürecindeki endişeler, veri gizliliği, dijital güvenlik ve siber güvenlikle ilgilidir ve bu sorunların çözümü için güçlü şifreler, dijital güvenlik eğitimi ve güvenilir yazılım ve platform kullanımı gibi önlemler önerilmektedir.


 


Anahtar Kelimeler: dijital dönüşüm, eğitim, yenilikçi yaklaşım.


 


Abstract


 


The aim of this study is to evaluate the innovative approaches faced by teachers in digital transformation and education. This study was conducted with a case study, which is one of the qualitative research techniques. The study group of the research consists of 14 teachers who were included in the research with maximum diversity sampling. A semi-structured interview form consisting of 5 open-ended questions was used as a data collection tool. The data of the study were collected through face-to-face interviews. The data obtained from the interviews were analyzed using content analysis. According to the results obtained from the study, the most effective strategies used by teachers to increase student achievement include effective use of digital tools, game-based learning, collaborative learning, use of audio-visual materials, repetition strategy, inquiry-based learning, research-study strategy, individualized

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Parlak, N., Yurdakul, F. ., Kalender, M. ., & Üngör, B. . (2023). Dijital dönüşüm ve eğitim: Öğretmenlerin karşılaştığı yenilikçi yaklaşımlar. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1322–1339. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/311
Bölüm
Makaleler