eTwinning proje uygulamaları konusundaki öğretmen görüşleri

Main Article Content

Yıldız Erzurum
Aslı Demir
Fatih Yıldız
Ekrem Gezer

Özet

Bu çalışmanın amacı eTwinning proje uygulamaları konusundaki öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma yapmaktır. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden bir durum çalışması metodolojisi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 21 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı için 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veriler yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada, eTwinning projelerinin öğretmen ve öğrencilere kazandırdığı becerilerin incelenmiştir. Öğrencilerin kazandığı beceriler ile iletişim ve iş birliği, yetenek ve beceri, kişisel gelişim teması altında toplanmıştır. Öğretmenler ise dijital ve teknolojik beceriler, iletişim ve iş birliği, mesleki gelişim ve liderlik becerileri elde etmiştir. Katılımcılar ayrıca eTwinning projelerinin kalite etiketi ile ilgili kriterlerin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmiştir. Son olarak, katılımcılar eTwinning projelerinin daha iyi olabilmesi için proje yönetimi, içerik ve içerik yönetimi, süreç ve değerlendirme temasında önerilerde bulunmuşlardır. Bu sonuçlar, eTwinning projelerinin eğitimdeki önemini ve potansiyelini vurgulamaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Erzurum, Y., Demir, A. ., Yıldız, F. ., & Gezer, E. (2023). eTwinning proje uygulamaları konusundaki öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1564–1583. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/338
Bölüm
Makaleler