Okul öncesi eğitim kurumlarında ebeveynlerin karar alma sürecine katılımı konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

Main Article Content

Sibel Okyay
Ferudun Kılıçarslan
İsmail Vural
Murat Kaynarca

Özet

Yapılan araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarında ailelerin karar verme sürecine katılımının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma kapsamında öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirilerek “Okul öncesi eğitim kurumlarında ailelerin karar verme sürecine katılımı nasıldır?” problemine yanıt aranmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler arasından amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen gönüllü 12 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada “Okul öncesi kurumlarda aileler hangi durumlarda kararlara katılmaktadır?” sorusu bağlamında eğitim-öğretim faaliyetleri ve okulun fiziki durumu ile ilgili alınan kararlar ve aile ile iş birliğiyle alınan kararlar;  “Ailelerin kararlara katılımı kararın niteliğine nasıl etki etmektedir? Örneklendirebilir misiniz?” sorusu bağlamında kararların niteliğini ve uygulanabilirliğini arttırması ve kararlar hakkında bilgilendirmeyi arttırması;  “Okul öncesi kurumlarda ailenin karar katılımını etkileyen faktörler nelerdir?” sorusu bağlamında okuldan kaynaklı, ailelerin sosyo-ekonomik durumundan kaynaklı ve diğer faktörler; “Okul öncesi kurumlarda ailenin karara katılımını arttırmak için neler yapılabilir?” sorusu bağlamında aile-okul etkileşiminin arttırılması, ailelere eğitim verilmesi ve diğer yapılması gerekenler temaları belirlenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Okyay, S., Kılıçarslan, F., Vural, İsmail, & Kaynarca, M. (2023). Okul öncesi eğitim kurumlarında ebeveynlerin karar alma sürecine katılımı konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 47–64. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/162
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Sibel Okyay, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Ferudun Kılıçarslan, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

İsmail Vural, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Murat Kaynarca, Milli Eğitim Bakanlığı