İş sağlığı ve güvenliği konusunda öğretmenlerin farkındalıklarının değerlendirilmesi

Main Article Content

Abdullah Özakca
Ömür Duran
Erdal Akyol
Ayşe Nur Yılmaz

Özet

Bu çalışmanın amacı iş sağlığı ve güvenliği konusunda öğretmenlerin farkındalıklarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmaya dahil edilen 19 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi düzeyi, katılımcıların yetersiz, yeterli ve kısmen bilinçli şeklinde değerlendirdiği ve özellikle ilk yardım, acil yönetim ve İSG mevzuatı gibi konulara ihtiyaç duyduğunu vurguladığı görülmüştür. Okulun iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, güvenli ortam tasarımı, personel eğitimi, İSG ekipmanları temini, denetim ve acil eylem planlaması gibi alanlarda yoğunlaşmakta ve katılımcılar tarafından olumlu değerlendirilmektedir. İş yerindeki potansiyel riskler ve tehlikeler, gözlem, risk değerlendirmesi, denetim ve uyarı sistemleri ile tespit edilmekte; iş birliği, acil durum planlaması, önleyici tedbirler ve sürekli iyileştirme gibi önlemler alınmaktadır. Öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmak için temel İSG eğitimi, uygulamalı eğitim, ilk yardım eğitimi, seminerler ve eğitim materyalleri kullanımı önerilmekte; ayrıca denetim ve yangınla ilgili etkinlikler de desteklenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği sorunlarıyla karşılaşıldığında, iletişim, kurumsal destek, bireysel çözüm çabaları ve haklarını bilmek gibi stratejilerin ön plana çıktığı, katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği konularında destek ve yardım ihtiyacını belirttiği görülmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Özakca, A. ., Duran, Ömür, Akyol, E. ., & Yılmaz, A. N. (2023). İş sağlığı ve güvenliği konusunda öğretmenlerin farkındalıklarının değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1451–1469. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/299
Bölüm
Makaleler