Öğretmen dayanıklılığına dair görüşler: COVID-19 pandemi dönemine dair bir değerlendirme

Main Article Content

Ali İhsan Engür
Selda Engür
Sibel Eser
https://orcid.org/0009-0008-4355-0316
Hasan Eser
https://orcid.org/0009-0006-9046-9970

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmen dayanıklılığına dair görüşlerinin covıd-19 pandemi dönemine dair bir değerlendirilmesidir. Bu çalışma nitel araştırma tekniklerinden biri olan durum çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesi ile araştırmaya dahil edilen 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 6 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, pandemi sürecinde dayanıklılığı etkileyen koşullar ve engeller dört tema altında incelenmiş ve öğretmenlerin sürekli evde kalmanın psikolojik problemler, sağlık sorunları ve online eğitim altyapısı eksikliği gibi faktörlerle dayanıklılıklarını olumsuz etkilendiği görülmüştür. Özellikle psikolojik etkiler ve teknik sorunlar en çok vurgulanan engellerdir. Pandemi sürecinde bu engelleri aşmak için öğretmenler hijyen kurallarına uyum, açık hava aktiviteleri, teknik altyapıyı geliştirme, öğrencilerle daha fazla sanal iletişim kurma gibi eylemler gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca, pandemi öğretmenler üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır, özellikle psikolojik sıkıntılar, motivasyon eksikliği ve iletişim sorunları sıkça dile getirilmiştir. Bununla birlikte, pandeminin öğretmenlerin uzaktan eğitim becerilerini artırma, teknolojik okuryazarlık kazandırma gibi olumlu etkileri de bazı görüşlerde belirtilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu pandemi nedeniyle öğretmenliği bırakmayı düşünmemektedir. Araştırma sonuçlarına göre, büyük şehirlerde ve küçük yerleşimlerde çalışmanın pandemiye karşı farklı riskler taşıdığına dair katılımcı görüşleri bulunmaktadır. Büyük şehirlerde nüfus yoğunluğu, sınıf kalabalığı gibi faktörler daha fazla risk oluştururken, küçük yerleşimlerde pandemi kurallarına daha az uyulduğu ifade edilmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Engür, A. İhsan, Engür, S., Eser, S., & Eser, H. (2023). Öğretmen dayanıklılığına dair görüşler: COVID-19 pandemi dönemine dair bir değerlendirme. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1428–1450. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/319
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.