Okullarda akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

Main Article Content

Nurullah Gökkaya
Murat Yavuzalp
Sanem Güney
Ayşegül Bozkurt

Özet

Bu çalışmanın amacı okullarda akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden bir durum çalışması metodolojisi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 33 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan katılımcıların seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı için 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veriler yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşleri, psikolojik, fiziksel ve sosyal medya boyutlarında incelenmiştir. Öğretmenler zorbalık davranışlarını; cinsiyet temelli, fiziksel, psikolojik ve siber olmak üzere dört ana kategoride değerlendirmişlerdir. Akran zorbalığını önlemek için aile, öğrenci ve okul-öğretmen odaklı çeşitli önlemler önerilmiştir. Öğretmenler ve okul yönetiminin zorbalıkla başa çıkmak adına nasıl destekleyici olabileceği konusunda üç ana tema belirlenmiştir: destek hizmetleri, rehberlik hizmetleri ve yönetsel düzenlemeler. Bu temalar, öğretmenlerin öğrencilere ve ailelere nasıl rehberlik edebileceği, okulların nasıl bir yapıya sahip olması gerektiği ve nasıl müdahalelerin uygulanabileceği konusundaki görüşlerini içermektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Gökkaya, N., Yavuzalp, M., Güney, S., & Bozkurt, A. (2023). Okullarda akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1584–1601. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/350
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.