Eğitimde yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Main Article Content

İfaket Yurdakul
Pınar Kaya
Alev Gökoğlan
Hakan Altay

Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitimde yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine yönelik okul yöneticilerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 16 okul yöneticisinden oluşturmuştur. Çalışma grubu, kolayda örnekleme kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin yenilikçi eğitim stratejileri, öğretmen profesyonel gelişimi ve paylaşım ile öğrenci odaklı yaklaşımlar ve destek temaları altında ele alınmıştır. Öğretmen iş birliği ve fikir alışverişi kapsamında toplantılar, iş birliği ve paylaşım önemli bulunurken, profesyonel gelişim ve liderlik temasında teknoloji, liderlik ve öğrenci odaklı yaklaşımlar vurgulanmıştır. Son olarak, eğitimde yenilikçi uygulamaların başarılı olması için gereken kaynaklar ve destek, teknoloji ve finansal destek ile iş birliği ve destek sistemleri temaları altında ele alınmıştır. Bu bağlamda, teknoloji ve finansal destek altında altyapı güçlendirmesi ve özelleştirilmiş eğitim materyalleri gibi unsurlar öne çıkarken, iş birliği ve destek sistemleri temasında öğretmenler arası iş birliği, öğrenci odaklı değerlendirme ve velilerle iş birliği vurgulanmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yurdakul, İfaket, Kaya, P. ., Gökoğlan , A. ., & Altay, H. (2024). Eğitimde yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 147–164. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/426
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.