Örgütsel sessizlik kavramının öğretmenler üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların değerlendirilmesi

Main Article Content

Mehmet Türker
https://orcid.org/0000-0001-8222-1912
Halil Berk
Halil Gümüş
Bülent Akşahin

Özet

Bu araştırma, örgütsel sessizlik kavramının öğretmenler üzerindeki etkisiyle ilgili daha önce Türkiye'de yapılan çalışmaları incelemek maksadıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında değerlendirilen çalışmalar, öğretmenlerin sessizlik düzeylerini ve örgütsel sessizlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini içermektedir. Örgütsel sessizlik kavramı ile birlikte ele alınan diğer kavramların sessizliğe olan katkılarının tespit edilebilmesi araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. Kaynak tarama yönteminin kullanıldığı bu araştırmada örgütsel sessizlik ile ilgili alanyazında yer alan araştırmalara ulaşmak için Google akademik arama motoru, YÖK veri tabanı ve Science Direct ile ProQuest Elektronik veri tabanları incelenmiştir. Söz konusu yöntem ile alan yazında yer alan makale ve tezlere ulaşılmıştır. Ulaşılan makale ve tezler eleme yöntemine tabi tutularak, araştırmalar incelemeye alınmıştır. Örgütsel sessizliğin öğretmenler üzerindeki etkisinin ele alındığı bu araştırmanın, konu ile ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacağı öngörülmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Türker, M., Berk, H., Gümüş, H., & Akşahin, B. (2024). Örgütsel sessizlik kavramının öğretmenler üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(4), 1035–1041. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/481
Bölüm
Derlemeler