Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında kullanılması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri

Main Article Content

Esma Pehlivan
İlker Gedik
Cennet Çetin
Çağcıl Yıldırım

Özet

Bu çalışmanın amacı Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında kullanılması ile ilgili öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu araştırmada nitel bir araştırma yöntemi olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, çalışma için maksimum çeşitlilik örneklemesi ile seçilen on altı eğitimci oluşturmaktadır. Veriler, dört açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşme verilerini incelemek için İçerik Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin eğitim ortamında Web 2.0 araçlarını kullanımı 11 tema altında toplanmıştır. En çok tercih edilen araçlar Canva, Zoom ve Microsoft PowerPoint olarak belirlenmiştir. Bu araçların tercih nedenleri, ders içi etkileşimi artırma, öğrenmeyi destekleme ve öğretimi çeşitlendirme gibi faktörlere dayanmaktadır. Öğretmenler, Web 2.0 araçlarının öğrencilerde ilgi, motivasyon, katılım artışı ve iletişimin güçlenmesi gibi olumlu değişiklikler yarattığını ifade etmiştir. Araçların öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkileri ise kalıcı öğrenme, özgüven artışı ve bireyselleştirilmiş öğrenme gibi nedenlere bağlanmıştır. Web 2.0 araçlarının öğrencilerin teknolojik yeterliliklerini artırma rolü, dijital okuryazarlık, yaratıcılığın teşvik edilmesi, eğlenceli öğrenme ve takım çalışmasının desteklenmesi gibi faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Bu sonuçlar, Web 2.0 araçlarının eğitimde olumlu etkileri ve öğrencilerin teknolojik yeteneklerini geliştirme açısından önemini vurgulamaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Pehlivan, E., Gedik, İlker, Çetin, C., & Yıldırım, Çağcıl. (2023). Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında kullanılması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(9), 1602–1620. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/352
Bölüm
Makaleler