Öğretmenlerin teknoloji kullanım durumları ve STEM eğitimine ilişkin görüşleri

Main Article Content

Gaye Taş
Halil Dündar Cangüven
Hidayet Taş
Ülkü Taş

Özet

Bu çalışmanın amacı, STEM eğitimi ve teknolojik gelişmeler hakkında öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden, yaşam deneyimlerinden yola çıkarak değerlendirme sürecini içeren olgubilim (fenomenoloji) kapsamında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarının temel özellikleri belirlenirken amaçlı örneklem yöntemi, katılımcıları belirlenirken daha önce STEM çalışmalarına katılmış veya bilgi sahibi öğretmenler seçilmiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından bağımsız olarak analiz edilmiş, daha sonra ortak kodlar belirlenmiştir. Çalışmanın geçerlilik ve güvenirliliğini artırmak için katılımcılardan elde edilen veriler yazıya araştırmacılar tarafından bağımsız olarak aktarılmış ve ortak kodlar belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların görüşlerini içeren ifadeler metin içerisinde tabloların alt bölümlerinde italik biçimde de paylaşılmıştır. Katılımcıların STEM eğitimlerine veya Teknoloji ile ilgili konferans/eğitimler ile ilgili ürettikleri ortak kodlar “Katılmak, Teknolojinin verimli kullanımı eğitimi, Web2 araçlarını aktif kullanma eğitimi” şeklinde belirlenmiştir. Katılımcıların STEM eğitimleri ile ilgili ürettikleri ortak kodlar “Öğretmenlerin bilmesi gerekmekte, Gelecek ile bağlantı kurmakta, Olumlu düşünceler” şeklinde belirlenmiştir. Katılımcıların teknolojiyi verimli kullanabilme ile ilgili ürettikleri ortak kodlar “Teknolojiyi anlamak, Ne yaptığını bilmek” şeklinde belirlenmiştir. Katılımcıların ders işlerken STEM eğitimini ne kadar kullandıkları ile ilgili ürettikleri ortak kodlar “Son yıllarda gelişen bir eğitim, Elimizden geldiği kadar, Anlatılmak istenen konunun kavranması” şeklinde belirlenmiştir. Katılımcıların STEM eğitimlerinin kendilerine nasıl katkı sağladığı ile ilgili ürettikleri ortak kodlara bakıldığında “Fayda görmek, Öğrencilere daha faydalı olmak, Katkı sağlamakta” şeklinde belirlenmiştir. STEM/STEAM eğitimlerinin öğrenci ve öğretmenlere büyük katkılar sağladığı düşünülmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Taş, G. ., Cangüven, H. D., Taş, H., & Taş, Ülkü. (2023). Öğretmenlerin teknoloji kullanım durumları ve STEM eğitimine ilişkin görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 223–242. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/188
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Gaye Taş, Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

 

 

Halil Dündar Cangüven, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Hidayet Taş, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Ülkü Taş, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri