Eğitimde Kültür, Dil ve Türkçe İlişkisi, Karşılaştırma Çalışması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Halil Dündar Cangüven
Gaye Taş
Ecrin Nisa Dağdelen
Hayat Kaçan
İklim Durduran
Hayriye Cangüven
Serkan Baya
Ahu Erpehlivan Baya
Adem Göçer

Özet

Kültür, bir yaşayış biçiminden daha çok yaşayışı oluşturan ve yaşayışın çevresindeki tüm değerlerin bütünleşmesidir. Kültürü oluşturan en temel özelliklerin içerisinde dil gelmektedir. Dil bir toplumu medeniyet haline getirebileceği gibi, diğer toplumların da bu medeniyetten etkilenmesini de sağlar. Bu çalışmanın amacı; farklı kültürlere sahip bireylerin eğitimde kültür, dil ve Türkçe ilişkisi ile ilgili görüşlerinin belirlenmeye çalışılmasıdır. Çalışmanın temel yöntemi nitel araştırma olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması kullanılmıştır.  Çalışmada amaçlı örneklem yöntemi benimsenmiştir. Bu bakımdan çalışmanın katılımcıları 8 öğrenci, 13 öğretmen, 9 veliden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinde, görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılardan alınan veriler araştırmacılar tarafından bağımsız olarak kodlanmış, daha sonra geçerlilik ve güvenilirlik için ortak kodlar belirlenmiştir. Elde edilen bulgular tablolar halinde verilmiştir. Katılımcıların dil ile kültür arasındaki ilişkiye ait ortak kodlarına bakıldığında “İlişkili, dil kültürü oluşturur, milleti yansıtır” şeklinde; dilin kültüre, kültürün de dile sağladığı yararlar/ etkiler konusunda ortak kodlara bakıldığında “Katkı, kültür aktarımı, şekillendiren etken” şeklinde; dil ile kültürün etkileşiminde dil ve kültürün öne çıkan özelliklerine ait ortak kodlar “Birbirinden ayrılmaz, bütün, kültür dili etkiler, değişim, etkileşim” şeklinde belirlenmiştir. Katılımcıların ortak kodları olduğu gibi, fark oluşturan kodları da belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Cangüven, H. D., Taş, G., Dağdelen, E. N., Kaçan, H., Durduran, İklim, Cangüven, H., Baya, S., Erpehlivan Baya, A., & Göçer, A. (2022). Eğitimde Kültür, Dil ve Türkçe İlişkisi, Karşılaştırma Çalışması . Ulusal Eğitim Dergisi, 2(13 Mayıs Dil Bayramı Özel Sayısı), 258–296. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/35
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri